15 Nis 2014

Tanıma ve Tenfiz Davası Şartları Nedir?

0 Yorum

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’ de tanıma – tenfiz davası açılıp kabul edilmeden, geçerli olmaz. Türkiye’de nüfusa boşanma işlemi geçmez ve dolayısıyla kişiler hala evli sayılır. Bu yüzden yabancı mahkemece verilmiş boşanma kararının Türk nüfus kaydına işlenebilmesi için Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Tanıma kararı alınması, boşanmanın nüfusa işlenmesi için yeterlidir.

Öncelikle, boşanma kararını veren yabancı makam, bir mahkeme olmalıdır. Bazı ülkelerde belediyeler vb. birimler boşanma kararı verebilmektedirler. Ancak bu kararlar Türkiye’ de tanınamaz. Kararın apostil belgesi olmalı ve karar kesinleşmiş olup bu kesinleşme durumu kararda ya da ayrı bir belgede yazılı olmalıdır. Ayrı belgede yazılı ise bu belgenin de apostili olmalıdır. Tüm bu belge asılları ile birlikte, belgelerin yeminli tercüman tarafından çevrisi yapılmalı ve bu çeviri belgeleri de noter ya da konsoloslukça tasdik edilmelidir. Bu çeviri işlemleri, yabancı ülkede yapılabileceği gibi, Türkiye’de de yapılabilir.

Tanıma ve tenfiz davasının şartları,

Tanıma ve tenfiz davasının şartları 5718 sayılı yasanın 53. Maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre tanıma ve tenfize karar verilebilmesi için;

  • Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
  • İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
  • Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
  • O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması gerekecektir.

Tanıma ve tenfiz dava dilekçesine eklenecek belgeler,

  • Yabancı mahkeme ilâmının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı (Apostil Şerhi) veya ilâmı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi.
  • İlâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ( Apostil Şerhi) ile onanmış tercümesi.
[yukarı]