Şirketlerde Ortağın Sermaye Koymaması Nedeniyle Ortaklıktan Çıkarma

Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen limited şirket ortağı, temerrüt faizi ve şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde cezai şartı ödemekle yükümlüdür (TTK md. 529/1). Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortağın ortaklıktan çıkartılması mümkündür. Bu düzenleme, limited şirketlerde malvarlığının korunması ilkesinin bir yansımasıdır. Temerrüd için ilk koşul borcun muaccel hale gelmesidir. Sermaye borcunun ödenmesi için esas sözleşmede.. devamı →

Limited Şirketlerde Ortağın İflası veya Payının Haczi Halinde Ortaklıktan Çıkarma

Limited şirket ortaklarından birisinin iflas etmesi veya alacaklılarının şirketteki payını haczettirmesi halinde limited şirket kendiliğinden infisah etmemesine karşın, iflas idaresi veya alacaklılar en az altı ay öncesinden ihbar etmek kaydıyla şirketin feshini talep edebilirler (TTK md. 522/1). Bu durumda, limited şirketin tüzel kişiliği sona ereceği gibi, borçlu ortak da ortaklık hak ve sıfatını kaybeder. Bununla.. devamı →

Patent Hakkına Tecavüz ve Hukuki Çözümleri

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan kişi, Patent hakkına tecavüz eden kişi aleyhine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde (yoksa Asliye Hukuk) Borçlar Kanununda belirtilen tecavüzü öğrenmeden itibaren 1 yıl, her halde 10 yıl içinde başvurabilir. (Tecavüz devam ediyorsa bu durumda her günün zararı için Borçlar Kanunu’nun da belirtilen zamanaşımı o gün başlar) Patentle korunan ürünü.. devamı →

Taklit Mallara Gümrüklerde El Konulması

Marka hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, Gümrük İdareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir. Kanun bakımından malın ithal veya ihraç ediliyor olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Zaten markaların korunmasına ilişkin ana düzenlemede de marka sahibinin izni olmadan bir malın ithal veya.. devamı →

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri Nedir?

Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: Fayda model belgesi konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse, Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulama koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam.. devamı →

Marka Tecavüzünde İhtiyati Tedbir Alınması

Markaların Korunması hakkında dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya.. devamı →

Mirasın İptali ve Tenkisi Davaları Nedir?

Aşağıdaki sebeplerle ölüme bağlı bir tasarrufun iptali için dava açılabilir; Tasarruf miras bırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa, Tasarruf yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa, Tasarrufun içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise, Tasarruf kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa. Tenkis davası Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, miras bırakanın tasarruf edebileceği.. devamı →

15 Nis 2014
0 Yorum

İkamet Tezkeresi, Oturma İzni Türleri ve Başvuru Şekilleri Nedir?

Çalışma Amaçlı ikamet tezkeresi oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler Dilekçe (Şirketin antetli kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası) 2 adet fotoğraf ( İlk müracaatta ise 5 adet) Pasaportun aslı ve (Resimli kısmın ve son giriş sayfasının fotokopisi) 1 adet renkli beyanname formu. Çalışma Bakanlığı’ndan gelen izin yazısının aslı ve fotokopisi, Dış temsilciliklerimizden alınmış Çalışma.. devamı →

Limited Şirkette Mahkeme Kararı ile Ortaklıktan Çıkarma

TTK’nin 551. maddesinin 3. fıkrasında, esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şartıyla limited şirketin, muhik (haklı) sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Hüküm çerçevesinde bir limited şirket ortağının ortaklıktan çıkartılabilmesi için üç şartın sağlanması gerekmektedir. Bunlar; haklı sebeplerin varlığı, bu sebeplere istinaden esas sermayenin.. devamı →

Markaya Tecavüz Davası Nedir?

Markaya tecavüz davasını; marka sahibi, lisansın türüne göre lisans alan, rehin ve intifa hakkı sahibi açabilir. Dava mütecavize karşı açılır. Marka sahibi, tecavüzü ika eden, malı dağıtan, satan, ithal eden yada başka bir şekilde ticaret mevkiine koyan kişi aleyhine dava açıp, tazminat almışsa, ürünleri kullanan kişi aleyhine dava açamaz. Marka hakkına tecavüzden doğan “özel hukuka”.. devamı →