Limited Şirket Ortağının Münferit Dava Yetkisi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2005/1-686 K. 2005/728 T. 14.12.2005 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ MÜNFERİT DAVA HAKKI ( Limited Şirket Müdürünün Görev ve Yetkisini Aşarak Şirketin Taşınmazını Satması – Satışın Muvazaalı ve Ortaklardan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Olduğu İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil Talebi ) • MÜDÜRÜN LİMİTED ŞİRKETE AİT TAŞINMAZI SATMASI ( Tapu.. devamı →

Müşterek Boçlu Müteselsil Kefil

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2010/28330 K. 2011/9172 T. 10.5.2011 • KEFİLİN SORUMLULUĞU ( Asıl Borçlu Hakkında Başlatılan İcra Takibinin Sonuçsuz Kalması Halinde Kefil Hakkında Takip Yapılabileceği/Bu Duruma Aykırılık ile İlgili Şikayetlerin Kamu Düzeni ile İlgili Olduğu – Mahkemece Şikayetin Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği ) • ASIL BORÇLUYA YAPILAN TAKİBİN SONUÇSUZ KALMASI ( Takibin.. devamı →

Muris Muvazaası Nedir?

Muris muvazaası, niteliği itibariyle vasıflı bir muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada, miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakam sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devreder. Yapılan sözleşmede, görünürdeki sözleşme.. devamı →

15 Nis 2014
0 Yorum

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Vatandaşlık Kanunu 6. Madde’ye göre “Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.” Vatandaşlık Kanunu 7. Madde’ye göre “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşlığı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik.. devamı →

Yabancılara Çalışma İzni Verilmesi Halleri Nedir?

Yabancıların çalışma izin taleplerine ilişkin olarak başvuru sahibi işyerlerinin ve yabancıların karşılaması zorunlu olan değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden.. devamı →

Türk Vatandaşlığı Evlenme Yoluyla Nasıl Kazanılır?

Vatandaşlık Kanunu 6. Madde’ye göre “Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.” Vatandaşlık Kanunu 7. Madde’ye göre “Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşlığı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik.. devamı →

Şirketlerin Ayıplı Maldan Dolayı Sorumluluğu Nedir?

Borçlar Kanunu’nun 194. maddesine göre alıcıya karşı “satıcının” sorumluluğu bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 4/A maddelerin 3. fıkralarına göre ayıplı maldan dolayı tüketiciye karşı, satıcı, bayi, acente, bağlı kredi veren ve mallarda, imalatçı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Tüketiciye karşı malın imalatından başlayarak tüketicinin eline geçene kadar ki aşamalardaki herkes sorumludur… devamı →

İşe İade Davasının Şartları Nedir?

İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile iş kanununun 20.maddesine göre fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesinde işe iade davası açması gerekir. Madde hükmüne göre, fesih tarihinin değil, feshin bildirildiği tarihin esas alınması gerektiği açıktır. Bu nedenle bir aylık hak düşürücü süre ihbar.. devamı →

İşçinin Maaşından Ücret Kesilebilir mi?

İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar.. devamı →

Limited Şirketin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi

Ortaklardan birinin talebi üzerine, haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme şirketin feshine karar verebilir. (TTK md. 549/1-4) Bu hüküm sayesinde limited şirketin sözleşmeyle belirlenmiş süresi dolmadan önce de ortaklara şirketi sona erdirme imkanı tanınmıştır. Böyle bir dava açılması halinde şirketin feshini istemeyen ve haklı sebepleri olan diğer ortaklar, davacı ortağın şirketten çıkarılmasını karşı dava ile talep.. devamı →