15 Nis 2014

Limited Şirketlerde Ortağın İflası veya Payının Haczi Halinde Ortaklıktan Çıkarma

0 Yorum

Limited şirket ortaklarından birisinin iflas etmesi veya alacaklılarının şirketteki payını haczettirmesi halinde limited şirket kendiliğinden infisah etmemesine karşın, iflas idaresi veya alacaklılar en az altı ay öncesinden ihbar etmek kaydıyla şirketin feshini talep edebilirler (TTK md. 522/1). Bu durumda, limited şirketin tüzel kişiliği sona ereceği gibi, borçlu ortak da ortaklık hak ve sıfatını kaybeder.

Bununla birlikte, TTK’nın 523. maddesinde, infisahın tescilinden önce anılan maddede gösterilen şartlardan birinin gerçekleşmesi halinde, şirketin fesih ve tasfiye olmaktan kurtulacağı belirtilmiştir. Söz konusu şartlardan biri ise, esas sermayenin çoğunluğunu temsil eden ortakların, hakkında takibat yapılan ortağın koymuş olduğu sermayeyi gerçek bedel üzerinden almaları ve ortağı şirketten çıkarmalarıdır.

Ortağın iflas etmesi veya payının haczedilmesi başlı başına fesih için haklı sebep sayılmakla birlikte, TTK’nın 523. maddesinde yapılan düzenlemeyle limited şirketin yaşatılması amacı ön plana çıkarılmıştır. Ortaklar genel kurul kararı, hem sermaye hem de sayı olarak ortakların çoğunluğu tarafından alınmalıdır. Ortaklar genel kurul kararı sonrasında mahkemeye başvurmak gerekli değildir. Ancak çıkarmanın hüküm ifade edebilmesi için pay bedelinin iflas idaresine veya icra dairesine ödenmesi lazımdır.

[yukarı]