Limited Şirket Ortağının Münferit Dava Yetkisi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2005/1-686 K. 2005/728 T. 14.12.2005 • LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ MÜNFERİT DAVA HAKKI ( Limited Şirket Müdürünün Görev ve Yetkisini Aşarak Şirketin Taşınmazını Satması – Satışın Muvazaalı ve Ortaklardan Mal Kaçırma Amacına Yönelik Olduğu İddiasıyla Tapu İptali ve Tescil Talebi ) • MÜDÜRÜN LİMİTED ŞİRKETE AİT TAŞINMAZI SATMASI ( Tapu.. devamı →

Şirketlerin Ayıplı Maldan Dolayı Sorumluluğu Nedir?

Borçlar Kanunu’nun 194. maddesine göre alıcıya karşı “satıcının” sorumluluğu bulunmaktadır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4 ve 4/A maddelerin 3. fıkralarına göre ayıplı maldan dolayı tüketiciye karşı, satıcı, bayi, acente, bağlı kredi veren ve mallarda, imalatçı, üretici ve ithalatçı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Tüketiciye karşı malın imalatından başlayarak tüketicinin eline geçene kadar ki aşamalardaki herkes sorumludur… devamı →

İşe İade Davasının Şartları Nedir?

İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile iş kanununun 20.maddesine göre fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesinde işe iade davası açması gerekir. Madde hükmüne göre, fesih tarihinin değil, feshin bildirildiği tarihin esas alınması gerektiği açıktır. Bu nedenle bir aylık hak düşürücü süre ihbar.. devamı →

İşçinin Maaşından Ücret Kesilebilir mi?

İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz. Bu paralar.. devamı →

Limited Şirketin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi

Ortaklardan birinin talebi üzerine, haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme şirketin feshine karar verebilir. (TTK md. 549/1-4) Bu hüküm sayesinde limited şirketin sözleşmeyle belirlenmiş süresi dolmadan önce de ortaklara şirketi sona erdirme imkanı tanınmıştır. Böyle bir dava açılması halinde şirketin feshini istemeyen ve haklı sebepleri olan diğer ortaklar, davacı ortağın şirketten çıkarılmasını karşı dava ile talep.. devamı →

Şirketlerde Ortağın Sermaye Koymaması Nedeniyle Ortaklıktan Çıkarma

Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen limited şirket ortağı, temerrüt faizi ve şirket sözleşmesinde öngörülmesi halinde cezai şartı ödemekle yükümlüdür (TTK md. 529/1). Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ortağın ortaklıktan çıkartılması mümkündür. Bu düzenleme, limited şirketlerde malvarlığının korunması ilkesinin bir yansımasıdır. Temerrüd için ilk koşul borcun muaccel hale gelmesidir. Sermaye borcunun ödenmesi için esas sözleşmede.. devamı →

Limited Şirketlerde Ortağın İflası veya Payının Haczi Halinde Ortaklıktan Çıkarma

Limited şirket ortaklarından birisinin iflas etmesi veya alacaklılarının şirketteki payını haczettirmesi halinde limited şirket kendiliğinden infisah etmemesine karşın, iflas idaresi veya alacaklılar en az altı ay öncesinden ihbar etmek kaydıyla şirketin feshini talep edebilirler (TTK md. 522/1). Bu durumda, limited şirketin tüzel kişiliği sona ereceği gibi, borçlu ortak da ortaklık hak ve sıfatını kaybeder. Bununla.. devamı →

Limited Şirkette Mahkeme Kararı ile Ortaklıktan Çıkarma

TTK’nin 551. maddesinin 3. fıkrasında, esas sermayenin yarısından fazlasına sahip bulunan ortakların mutlak ekseriyeti tarafından muvafakat edilmek şartıyla limited şirketin, muhik (haklı) sebeplerden dolayı bir ortağın şirketten çıkarılmasını mahkemeden isteyebileceği hüküm altına alınmıştır. Hüküm çerçevesinde bir limited şirket ortağının ortaklıktan çıkartılabilmesi için üç şartın sağlanması gerekmektedir. Bunlar; haklı sebeplerin varlığı, bu sebeplere istinaden esas sermayenin.. devamı →