Patent Hakkına Tecavüz ve Hukuki Çözümleri

Patentten doğan hakkı tecavüze uğrayan kişi, Patent hakkına tecavüz eden kişi aleyhine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde (yoksa Asliye Hukuk) Borçlar Kanununda belirtilen tecavüzü öğrenmeden itibaren 1 yıl, her halde 10 yıl içinde başvurabilir. (Tecavüz devam ediyorsa bu durumda her günün zararı için Borçlar Kanunu’nun da belirtilen zamanaşımı o gün başlar) Patentle korunan ürünü.. devamı →

Taklit Mallara Gümrüklerde El Konulması

Marka hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması nedeniyle cezayı gerektiren taklit markalı mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, Gümrük İdareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde el konulabilir. Kanun bakımından malın ithal veya ihraç ediliyor olması arasında bir fark bulunmamaktadır. Zaten markaların korunmasına ilişkin ana düzenlemede de marka sahibinin izni olmadan bir malın ithal veya.. devamı →

Faydalı Model Belgesinin Hükümsüzlük Halleri Nedir?

Aşağıdaki hallerde faydalı model belgesinin hükümsüz sayılmasına yetkili mahkeme tarafından karar verilir: Fayda model belgesi konusunun, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 154 üncü, 155 inci ve 156 ncı maddelerinde belirtilen, hükümlere aykırılığı ispat edilmişse, Faydalı model belgesi konusu buluşun, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzmanın onu uygulama koyabilmesini mümkün kılacak yeterlikte, açık ve tam.. devamı →

Marka Tecavüzünde İhtiyati Tedbir Alınması

Markaların Korunması hakkında dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye’de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilir. İhtiyati tedbir talebi, dava açılmadan önce veya dava ile birlikte veya.. devamı →

Markaya Tecavüz Davası Nedir?

Markaya tecavüz davasını; marka sahibi, lisansın türüne göre lisans alan, rehin ve intifa hakkı sahibi açabilir. Dava mütecavize karşı açılır. Marka sahibi, tecavüzü ika eden, malı dağıtan, satan, ithal eden yada başka bir şekilde ticaret mevkiine koyan kişi aleyhine dava açıp, tazminat almışsa, ürünleri kullanan kişi aleyhine dava açamaz. Marka hakkına tecavüzden doğan “özel hukuka”.. devamı →